Καλωσήρθατε στο Ιστότοπο του Εργαστηρίου Χρηματιστηριακών, Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Μελετών

 


Το Εργαστήριο Χρηματιστηριακών, Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Μελετών ιδρύθηκε το 2004 με τη δημοσίευση του ΦΕΚ 448Β/05-03-2004 προκειμένου να υποστηρίξει, μεταξύ άλλων, τις εκπαιδευτικές, διδακτικές, επιστημονικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της Χρηματοοικονομικής, Τραπεζικής, Τραπεζικής Διοικητικής, Χρηματοοικονομικών Παραγώγων και Χρηματοοικονομικής με Νευρωνικά Συστήματα.

Το εργαστήριο έχει ως σκοπό:
(α) την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σε θέματα που εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα του εργαστηρίου,
(β) την ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων και τη διεξαγωγή συναφών μελετών στους τομείς δραστηριότητας του εργαστηρίου,
(γ) τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, καθώς και την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων και άλλων προσωπικοτήτων,
(δ) τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι, συμπίπτουν, συμβαδίζουν ή αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου,
(ε) τη συνεργασία με φορείς του δημοσίου τομέα, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς, καθώς και διεθνείς οργανισμούς και οργανώσεις, ώστε να συμβάλουν στην υποβολή προτάσεων για τη μελέτη και ανάπτυξη εναλλακτικών μεθόδων αντιμετώπισης προβλημάτων που ανήκουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου,
(στ) την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και σε κάθε μορφής οργανισμούς κατά τα προβλεπόμενα από το ισχύον νομικό πλαίσιο.